You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GigaRent Logo

Podmienky prenájmu vozidla


PLATOBNÉ PODMIENKY:

Po vyhodnotení bonity klienta Payless Car určí výšku zábezpeky, ktorú je klient povinný pred prenájom zložiť na účet Payless Car. Výška zábezpeky bude určená na úrovni maximálne do výšky 6 mesačných splátok. Zábezpeka je hradená formou zálohovej faktúry.
Minimálny vek vodiča a je 25 rokov.
V prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže nájomca požiadať o výnimku za poplatok.


Ceny / Účtovanie:

Klient sa pri úhrade splátok riadi splátkovým kalendárom, ktorý je súčasťou zmluvných dokumentov Payless Car. Nájomné uhrádza vopred za daný mesiac podľa rozpisu v splátkovom kalendári. 
Všetky poplatky a pokuty sú uvedené v cenníku poplatkov v sekcii Poplatky.


Ďalší vodič:

Ďalší vodiči vozidla musia byť nahlásený Payless Car-u. Účtuje sa jednorázový poplatok.


CESTA DO ZAHRANIČIA:

Vstup je povolený do krajín EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island), Spojeného kráľovstva a Európskej únie, s výnimkou Bulharska a Rumunska. Vjazd do Bulharska a Rumunska je vyslovene zakázaný. Medzi vyslovene zakázané krajiny patria okrem iného aj Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Macedónsko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko.
Vozidlá disponujú iba Slovenskou diaľničnou známkou, všetky ostatné diaľnične poplatky si musí klient zabezpečiť vo vlastnej réžii.


Poistenia:

Payless Car ponúka plán čiastočného krytia škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla.
V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky.
Akékoľvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu..
V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.


Zodpovednosť:

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné,...).


Doplňujúce podmienky pre úžitkové vozidlá:

Preťaženie vozidla:
v prípade, že nastane preťaženie vozidla, klient porušil podmienky spoločnosti Payless Car a musí uhradiť zmluvnú pokutu, plus nárok na náhradu škody.


Ďalšie informácie:

Payless Car nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.
Spätné vyplatenie DPH nie je možné.
Payless Car si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.
V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré počas použitia vozidla je nutné dopĺňať:
- voda do ostrekovačov
- voda do chladiča/chladiaca kvapalina
- olej do motora
- AdBlue


Dôležité upozornenie:

V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH.
Payless Car si vyhradzuje právo na zmeny.